Privatlivspolitik for NielsenHansen ApS
Version [1.2]
[31.5.2023]

1. Hvem er vi?

NielsenHansen ApS
Blomstervangen 18
8250 Egå
CVR-nr.: 44078430

(herefter ”vi”, ”os” eller ”vores”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os mai@nielsenhansen.dk

2. Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor?

For at kunne levere tjenesteydelser til vores kunder, indsamler og behandler vi blandt andet følgende almindelige personoplysninger om vores kunders medarbejdere:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger
  • Personoplysninger i forbindelse med personlighedstest, f.eks. IQ og personlighedstræk mv.

3. Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Når vi behandler dine personoplysninger, er retsgrundlaget som udgangspunkt, at du og din arbejdsgiver har en legitim interesse i behandlingen, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller at du har givet samtykke til behandlingen, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Dette kan for eksempel være i forbindelse med:

  • almindelig korrespondance,
  • levering af tjenesteydelser i form af salg-, team- og ledelsesudvikling til dig eller din arbejdsgiver, eller
  • udarbejdelse af personlighedstest.

Hvis vores behandling er baseret på dit samtykke, vil du i det konkrete tilfælde blive anmodet om at give samtykke, ligesom du vil blive oplyst om det specifikke formål med behandlingen. Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke, kan du altid frit og gebyrfrit trække det tilbage.

4. Hvem videregiver vi dine oplysninger til?

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse til dig og vores kunder, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.

Når det er nødvendigt at videregive dine personoplysninger, gør vi en stor indsats for at sikre os, at alle modtagere lever op til den gældende persondatalovgivning.

I forbindelse med den daglige drift og for at kunne levere den bedste ydelse til dig og din virksomhed, kan vi komme ud for at videregive dine personoplysninger til følgende overordnede kategorier af leverandører, samarbejdspartnere og databehandlere:

  • Drifts- og softwareleverandører samt andre databehandlere
  • Din arbejdsgiver
  • Øvrige underleverandører og samarbejdspartnere

5. Hvornår sletter/anonymiserer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål.

Oplysninger som er indsamlet som led i udarbejdelse af personlighedstest opbevares i 3 år.

6. Sikkerhedsforanstaltninger

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har stor fokus på, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende de risici der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/ændret og mod uautoriseret offentliggørelse eller utilsigtet adgang.

For at undgå tab af personoplysninger foretager vi løbende backup af vores systemer, ligesom vi anvender kryptering eller andre sikkerhedsforanstaltninger, hvor det er nødvendigt.

I tilfælde af sikkerhedsbrud der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

7. Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder overfor os.

Ret til at indsigtsret i dine personoplysninger
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at for urigtige personoplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling
I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

Ret til indsigelse
I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder blandt andet, når vi behandler dine personoplysninger efter persondataforordningens art. 6, litra 1, stk. f.

Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet)
I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte os på mai@nielsenhansen.dk.

Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, men vi håber selvfølgelig, at du først vil kontakte os, så vi forhåbentlig kan finde en løsning.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

9. Forbehold for ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores privatlivspolitik.


Top